Ἐπετειακή ἐκδήλωση στὴ Ροδοπόλη γιὰ τὴ Γ' Ἐμφάνιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

.

Κυριακή27Σεπτέμβριος2015

Ἐπετειακή ἐκδήλωση στὴ Ροδοπόλη γιὰ τὴ Γ' Ἐμφάνιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

  Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως πραγματοποιήθηκε ἐπετειακή ἐκδήλωση ἀπόψε τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ τὴ Μητρόπολή μας γιὰ τὰ ἐνενῆντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ 1925 στὸν Ὑμηττό.
  Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τόπου δὲν ἔγινε τυχαῖα, ἀφοῦ ἐκεῖ ὑπῆρξε ἐφημέριος μέχρι καὶ τῆς τελευτῆς του ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης ὁ Φλῶρος, ὁ λειτουργός της ἱστορικῆς ἐκείνης νύκτας ποὺ συνέβη τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονός.
  Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε ὕμνους ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀκολουθίας τῆς Γ' Ἐμφανίσεώς του, τοὺς ὁποίους ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ τὴ χοραρχία τοῦ μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.
   Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ». Ἀρχικὰ ἔκανε ἀναφορὰ στὶς πολλαπλὲς προτυπώσεις τοῦ Σταυροῦ ποὺ καταγράφηκαν στὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου καὶ θαυμαστὰ γεγονότα ἔλαβαν χώρα.
  Ἐν συνεχείᾳ ἀναφερόμενος στὴ μετὰ Χριστὸν ἐποχὴ παρουσίασε μὲ ἀρκετὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα τὶς δύο πιὸ γνωστὲς καὶ θαυμαστὲς ἐν οὐρανῷ ἐμφανίσεις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο καὶ στὴν Ἁγία Πόλη  τῶν Ἱεροσολύμων, καθὼς καὶ τὶς δεκάδες φορὲς ποὺ ἐνεφανίσθη πρὸς στήριγμα τῶν διαφόρων Ἁγίων ποὺ ὁδηγοῦνταν στὸ μαρτύριο.
  Καὶ φτάνοντας ἡ ἀναφορά του στὸ σήμερα, σημείωσε πὼς τὰ παράδοξα καὶ πέραν τῆς λογικῆς θαυμάσια τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ ἔρχεται νὰ διαπιστώσει κι ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη μὲ διάφορα διερευνητικὰ πειράματα ποὺ ἀποδεικνύουν, μὲ τὰ πεπερασμένα μέσα της, ὅτι ὅπου οἱ πιστοὶ χαράσσουν τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἀνατρέπεται «πάσης φύσεως τάξις».
   Καθηκόντως, ἐξιστόρησε τὰ γεγονότα περὶ τῆς Γ' Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ παραμονὲς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὸ πάτριο ἡμερολόγιο τὸ 1925, ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὁμολογήθηκε ἀπὸ τοὺς δύο χιλιάδες συναθροισθέντες πιστοὺς - αὐτόπτες μάρτυρες, ἀλλὰ ἔγινε ἀντιληπτὸ καὶ σ’ ὅλο το λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορικὲς ἐπώνυμες μαρτυρίες.
  Αὐτὴ ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Σταυροῦ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη θεοσημία τῶν τελευταίων αἰώνων καὶ τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἀναγνώριση καὶ βεβαίωση τοῦ δικαίου ἀγώνα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ ἐμμονὴ στὶς πατρῶες παραδόσεις καὶ τὰ ἱερὰ θέσμια τῆς Πίστεώς μας.
  Τέλος, εὐχήθηκε ἡ χάρις τοῦ Τιμίου Σταυροὺ  νὰ σκεπάζει καὶ νὰ συνέχει εἰς ἓν ὅλους τους ἀγωνιζομένους Γνησίους Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἐν μέςῳ τῆς λαίλαπας τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἄρουν τὸν Σταυρὸν τῆς ἀπηνοῦς διώξεως, τῆς φυλακῆς, ἀκόμη καὶ τοῦ θανάτου -σὲ παλαιότερες ἐποχὲς- καὶ τοῦ ὀνειδισμοῦ καὶ τῆς προπηλακίσεως στὶς ἡμέρες μας.
  Στὸ δεύτερο καὶ τελευταῖο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ἡ χορώδια ἔψαλε τὴν καθιερωμένη καὶ χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴν ἡμέρα Ἀργῆ Δοξολογία σὲ ἦχο Ἅγια, καθὼς καὶ τὴν Καταβασία τῆς Θ' Ὠδῆς τῶν Κανόνων τῆς Ἑορτῆς μετὰ ὁμοήχου κρατήματος.
  Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπὸ τὸν π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη,ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει τὴν ὅλη διοργάνωση, μὲ τὴν ἄριστη συνεργασία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ναοῦ.      
   Ἡ ἐκδήλωση ἔληξε μὲ διανομὴ κερασμάτων καὶ ἀναψυκτικῶν στὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο.
 

1oisrhoiii

2iusruuu

3iusriugg

5IUSGUUI

6IJOFSBIOUIOU

7IOUSRIOU

8SJUSRGYIUUYY

9SEHJGHH

14IOSGIOSGR

10SHH

11IUASIUGIU

12OUSIGROU

13IOUXFGHUIO

15OIUSEGGOI

16SOIRGSGIO

17IOSFHIOIO

18DIRUDHIOUSD

19ZFSHSHSH

20SFHSHDTDH