2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Κυριακή29Νοέμβριος2020

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

     Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἐκπροσωπουμένη καὶ ἐκφραζομένη διὰ τῆς Ἱεραρχίας αὐτῆς, οὐδόλως πολιτικολογεῖ. Διὰ τοῦτο οὐδέποτε ἐξέφρασεν, οὔτε συμπολιτευόμενον, οὔτε ἀντιπολιτευόμενον λόγον ἔναντι οὐδεμιᾶς Κυβερνήσεως. Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἀρνεῖται τὸ δικαίωμα αὐτῆς εἰς καλόπιστον κριτικὴν συγκεκριμένων ἀποφάσεων, μάλιστα δὲ ὅταν αὗται ἅπτωνται ζητημάτων ἀφορώντων τὴν Ἐκκλησίαν. Ὡς ἐκ τούτου αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ δηλώσωμεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν τὰ κάτωθι:

   1. Ἠσθάνθημεν ἱκανοποίησιν ἀπὸ τὰς προγενεστέρας δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου (ἀπὸ 13-11-2020, ν.ἡ.): «Δὲν θὰ γίνει πορεία γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο. Ὅπως δὲν ἔγινε παρέλαση γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου, γιὰ τὴν 25η Μαρτίου. Ὅπως δὲν ἔγινε περιφορὰ Ἐπιταφίου, δὲν ἔγινε Ἀνάσταση, δὲν γιορτάσθηκε Πάσχα. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐθνικὲς ἢ καθολικὲς στιγμὲς γιορτῆς κάναμε πίσω». Ἱκανοποίησιν, διότι παρὰ τὴν πικρίαν ἡμῶν διὰ τὴν ματαίωσιν τῶν «ἐθνικῶν ἢ καθολικῶν στιγμῶν γιορτῆς», ὅπως ἐχαρακτηρίσθησαν, εἴχομεν τὴν αἴσθησιν ὅτι ὑφίσταται ἐν Ἑλλάδι, ἔστω στοιχειωδῶς, ἓν καθεστὼς ἰσονομίας.

   2.  Ἠσθάνθημεν ἀγανάκτησιν, ὅταν διεπιστώθῃ ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι τρία κόμματα συγκεκριμένου πολιτικοῦ χώρου ἠθέτησαν προκλητικῶς τὴν ἀπαγόρευσιν καὶ προέβησαν τὴν πρωΐαν τῆς 17ης Νοεμβρίου (ν.ἡ.) εἰς πραγματοποίησιν συγκεντρώσεων «τηρουμένων τῶν ὑγιειονομικῶν πρωτοκόλλων», ὡς ἀνεφέρθη. Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς προσπαθήσας νὰ δικαιολογήσῃ τὰ ἀδικαιολόγητα, εἶπεν ὅτι «δὲν ἀπαγορεύθηκαν οἱ πολιτικὲς ἐκδηλώσεις, ἀπαγορεύθηκαν οἱ πορεῖες καὶ οἱ συναθροίσεις»! Διερωτώμεθα, αἱ πολιτικαὶ αὗται ἐκδηλώσεις ἐπραγματοποιήθησαν δι᾽ ὀλιγωτέρων τῶν τεσσάρων συναθροισθέντων; Αἱ ἐκδηλώσεις δὲν ἦσαν ἐν ταὐτῷ καὶ συναθροίσεις, ἢ μήπως ἡ ἀπαγορευτικὴ ἀπόφασις συμπεριελάμβανε τὴν ἐξαίρεσιν τῶν πολιτικῶν ἐκδηλώσεων; Οὐχί. Διὸ καὶ ὁ κ. Ὑπουργὸς ἀνέλαβε τὴν πολιτικὴν εὐθύνην διὰ τὴν «ἀνοχήν», ὡς εἶπεν, τὴν ὁποίαν τὸ Ὑπουργεῖον ἐπέδειξεν. Ἆρά γε, δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς νὰ συστήσωμεν πολιτικοὺς φορεῖς καὶ νὰ πραγματοποιῶμεν ὑπαιθρίους συναθροίσεις τῶν 200 ἀτόμων «τηρούντων τὰ πρωτόκολλα», ἐν καιρῷ ἀπαγορεύσεων, βαπτίζοντες αὐτὰς ὡς «πολιτικὰς ἐκδηλώσεις»; Λυπούμεθα, ἀλλὰ ἡ ἀπάντησις τοῦ -κατὰ τὰ λοιπὰ ἀξιολόγου- κ. Ὑπουργοῦ δὲν μᾶς καλύπτει, καὶ ὑπενθυμίζει εἰς ἅπαντας τὸ ἀνέκδοτον περὶ τῶν Ἰησουϊτῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐβάπτισαν τὴν χῆναν, ἰχθύν, ἵνα φάγωσιν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ Παρασκευῆς, μὲ τὸ σκεπτικὸν ὅτι καὶ ἡ χήνα καλυμβᾷ εἰς τὸ ὕδωρ! Καὶ ἕν ρητορικὸν ἐρώτημα ἀκόμη: Ποῖον κωδικὸν ἐπεκαλέσθησαν οἱ συμμετασχόντες εἰς τὰς «πολιτικὰς ἐκδηλώσεις», προκειμένου νὰ μετακινηθοῦν;

   3. Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνεκεντρώθησαν 1.500 ὀπαδοί ἑνὸς κόμματος, προκειμένου νὰ κάμουν πορείαν πρὸς τὴν ἀμερικανικὴν πρεσβείαν, ἀναφωνοῦντες ρυθμικῶς καὶ συλλαβιστὰ ὡς εἴθισται τὸ γνωστόν, καὶ φυσικὰ ...οὐδόλως ρατσιστικόν, σύνθημα: «φο-νιά-δες-τῶν-λα-ῶν-Ἀ-με-ρι-κά-νοι»! Ἡ προκλητικὴ διαδήλωσις διελύθη ἐν τέλει διὰ τῆς δυναμικῆς ἐπεμβάσεως τῆς ἀστυνομίας, ἐνῷ ἔγιναν προσαγωγαὶ καὶ συλλήψεις. Ὁ κ. Ὑπουργὸς εἶπεν ὅτι εἰς τοὺς προσαχθέντας καὶ συλληφθέντας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, θὰ ἐπιβληθοῦν «πρόστιμα covid». Καὶ ἐρωτῶμεν, διατί μόνον εἰς αὐτούς; Ἐφ᾽ ὅσον οἱ συγκεντρωθέντες ἦσαν 1.500, νὰ σταλῇ ὁ λογαριασμός 1.500x300=450.000 εἰς τὸ ἐν λόγῳ κόμμα, τὸ ὁποῖον ἀπροκαλύπτως διωργάνωσε τὴν πορείαν.

   4.  Ἐνῷ λοιπὸν οἱ πιστοὶ τῆς θρησκείας τοῦ ὑλισμοῦ (ὁ Πρόεδρος κ. Πούτιν εἶχεν εἰπῆ κάποτε ὅτι ὁ κομμουνισμὸς πρόκειται περὶ θρησκείας μὲ τὰς ἰδικάς της εἰκόνας –τοῦ Μάρξ, τοῦ Ἔγκελς κ.λπ.- τὰ ἰδικά της λείψανα τὰ ὁποῖα τιμᾶ -τὸ ταριχευμένον πτῶμα τοῦ Λένιν- τὰ δόγματα καὶ τὰς αἱρέσεις κ.λπ.) ἐπιφυλάσσουν δι᾽ ἑαυτοὺς προνομιακὴν μεταχείρισιν, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ προαναφερθέντα περιστατικά, ὁσάκις ὅμως προβληθῇ ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας εἰς τοῖχον δημοσίου κτιρίου (ὅπως ἐγένετο προσφάτως), ὠρύονται καὶ λυσσομανοῦν, διότι δὲν κατήντησεν εἰσέτι ἡ πατρίς ἡμῶν ἐντελῶς ἄθρησκος, ὡς κάποτε ἡ Ἀλβανία τοῦ Ἐμβὲρ Χόντζα! Λησμονοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι ὅτι ἡ Ἑλλάς ὡς Ἔθνος ἔχει μίαν παράδοσιν ἐκ τῆς ὁποίας δὲν δύναται νὰ ἀποκοπῇ. Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ λατρεύουν τὴν κτίσιν παρὰ τὸν Κτίσαντα (καὶ εἶναι δικαίωμά των), δὲν δύνανται νὰ ἀρνηθοῦν ὅτι ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς Ἑλληνικῆς ταυτότητος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, εἰς τί λοιπὸν τὸ μένος καὶ ἡ ἀντίδρασις; Ὅσον καὶ ἄν ἀντιδροῦν οἱ ἐθνομηδενισταί, πάντοτε θὰ ὑπάρχουν γνήσιοι πατριῶται καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ διατηροῦντες τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πολιτισμοῦ ἡμῶν. Ἔχομεν καὶ ἡμεῖς δικαιώματα καὶ οὐχὶ μόνον οἱ ἐθνομηδενισταὶ καὶ οἱ ὑλισταί.

   5. Ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν αἰτιολόγησιν τῶν μετακινήσεων, ἐὰν ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐπιθυμῇ νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν μετακίνησιν διὰ συμμετοχὴν εἰς πολιτικὰς ἐκδηλώσεις, ἀκόμη καὶ εἰς συνθήκας ὑποχρεωτικῆς οἰκουρίας* ὅπως αἱ παροῦσαι, εἶναι δικαίωμά της καὶ ἂς τὸ πράξῃ, θέτουσα προφανῶς ὅρους καὶ περιορισμούς. Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ ἐπαναλάβωμεν παλαιότερον αἴτημα ἡμῶν, ὅπως ἐπιτραπῇ καὶ ἡ δυνατότης ἐξόδου ἐκ τῆς κατοικίας διὰ μετάβασιν εἰς Ἐκκλησίαν, μὲ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς ἐξόδου διὰ σωματικὴν ἄσκησιν.

   6. Προσέτι, ἐπαναλαμβάνομεν παλαιότερον αἴτημα ἡμῶν (ἀπὸ 14/27-4-2020) εἰς τοιαῦτας περιπτώσεις αὐτολεξεί: «νὰ ἐπιτραποῦν αἱ Λιτανεῖαι τῶν Ναῶν οἱ ὁποῖοι ἑορτάζουν μὲ τὴν συμμετοχὴν Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν καὶ ὀλίγων πιστῶν, τηρούντων ἀποστάσεις ἀσφαλείας μεταξύ των καὶ ψαλλόντων. Ὁμοῦ μετὰ τῶν φιλομούσων, ἔχουν καὶ οἱ θρησκευόμενοι πολῖται τὰ αὐτὰ δικαιώματα εἰς τὸ νὰ ἀκροῶνται τὰς ὑμνωδίας ἐκ τοῦ θησαυροῦ τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον πρέπει νὰ ἐπιτραπῇ τόσον ἡ χρῆσις τῶν μεγαφώνων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅσον καὶ τῶν κωδωνοκρουσιῶν. Ἄλλωστε οὔτε οἱ ἰοί, οὔτε τὰ βακτήρια μεταδίδονται διὰ τῶν ἠχητικῶν κυμάτων, ἡ δὲ ἠθικὴ τόνωσις τῶν θρησκευομένων πολιτῶν εἶναι σημαντικὸς παράγων, ὅστις δέον ὅπως ληφθῇ σοβαρῶς ὑπ᾽ ὄψιν».

   7.  Ἀκόμη καὶ οἱ ὑλόφρονες, οἱ μὴ δεχόμενοι τὴν ἐπενέργειαν τῆς θείας Χάριτος καὶ τῶν Μυστηρίων, δὲν δύνανται νὰ ἀρνηθοῦν τὸν εὐεργετικὸν παράγοντα διὰ τὴν ψυχικὴν ἰσορροπίαν καὶ ὑγείαν τῶν πολιτῶν, τοὐλάχιστον τῶν θρησκευομένων, ἐκ τῆς μεταβάσεως εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν θείαν Λατρείαν καὶ μάλιστα εἰς τὰ Μυστήρια τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας.

   8. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἐναντιούμενοι εἰς τὰ αἰτήματά μας ἐπικαλοῦνται συνεχῶς τὰς ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν, ἐπικαλούμεθα καὶ ἡμεῖς ἀπόψεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι βασιζόμενοι εἰς στατιστικὰ δεδομένα καὶ ἐργαστηριακὰς ἐρεύνας λέγουν ὅτι, κατὰ τὰς περιόδους ὑποχρεωτικῆς οἰκουρίας σημειοῦται ραγδαία αὔξησις τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας καὶ τῶν διαζυγίων καὶ ταὐτοχρόνως παρατηρεῖται 60% αὔξησις τῆς χρήσεως ψυχοφαρμάκων καὶ ναρκωτικῶν. Ὁ Δρ. Νικόλαος Θωμαΐδης ἀναφέρει σχετικῶς ὅτι: «Ὁ κόσμος σὲ συνθῆκες καραντίνας καὶ ἐγκλεισμοῦ ἄρχισε νὰ παρουσιάζει πάλι ἀγχώδεις καὶ καταθλιπτικὲς διαταραχές, εἴτε λόγῳ μοναξιᾶς εἴτε λόγῳ οἰκονομικῶν προβλημάτων εἴτε λόγῳ φόβου γιὰ τὸν κορονοϊὸ εἴτε ὅλα μαζί». Ἡ μετάβασις εἰς τοὺς Ναούς, ὁ τακτικὸς ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ συμμετοχὴ εἰς τὰ Μυστήρια καὶ τὴν θείαν Λατρείαν δρᾷ θεραπευτικῶς κατὰ τῆς καταθλίψεως, ὅπως ἔγκριτοι ἐπιστημονικαὶ μελέται ἀποδεικνύουν**.

   Περαίνοντες τὸν λόγον, καταλήγομεν μετ᾽ ἐπιτάσεως εἰς τὸ αἴτημά μας περὶ παροχῆς νομίμου δυνατότητος μεταβάσεως τῶν πιστῶν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὴν θείαν Λατρείαν, ἀκόμη καὶ ὑπὸ συνθήκας ὑποχρεωτικῆς οἰκουρίας. Εἰδάλλως, θὰ ἔχωμεν δικαίως τὴν ἀπαίτησιν οἷα ἀνοχὴ ἐπεδείχθη διὰ τοὺς συμετέχοντας εἰς πολιτικὰς ἐκδηλώσεις, νὰ ἐπιδεικνύεται καὶ εἰς τοὺς συμμετέχοντας εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς τοιαῦτας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ἀθῆναι, 13/26-11-2020


*οἰκουρία = παραμονὴ κατ᾽ οἶκον συνήθως ἕνεκα ἀσθενείας. Ἐφόσον ὑπάρχει δόκιμος ἑλληνικὸς ὅρος, περισσεύει ἡ χρῆσις τῶν βαρβαρικῶν “λοκντάουν” κ.λπ..
** Ενδεικτικῶς βλ.: Κ.Θ. Kιοῦλος καὶ Ι.Δ. Μπεργιαννάκη, «Θρησκευτικότητα -Πνευματικότητα καὶ Κατάθλιψη», 2004.

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes