Ἀνακοίνσις περὶ τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

.

Παρασκευή06Ιούλιος2018

Ἀνακοίνσις περὶ τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2726.
Ἐν Ἀθήναις, 18 - 6 / 5 - 7 - 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.
 
            Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
            ξιοχρέως καὶ πάλιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τιμᾶ τὸν Θεοκήρυκα καὶ Οὐρανοβάμωνα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, διὰ τῆς διοργανώσεως εἰδικῆς πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεως. 
            Συνοδικὴ λατρευτικὴ σύναξις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν, ὡς εἴθισται, τὴν Πέμπτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος γειτνιάζει πρὸς τὴν Πνῦκαν, ὅπου καὶ τὸ βῆμα εἰς τό ὁποῖον ἐκήρυξεν ὁ Μέγας Ἀπόστολος πρὸς τοὺς Ἀθηναίους. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι¬σκό¬που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.
            Καλοῦνται ἅπαντες νὰ παραστοῦν τιμῶντες οὕτω τὸν φωτιστὴν καὶ διδάσκαλον τοῦ γένους ἡμῶν.
 
Μετ᾿ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος